Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid
1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met het Nederlands Debat Instituut betreffende deelname aan, het gebruik van en/of opdracht tot:
1.1. het verzorgen van cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords,
1.2. het organiseren van debattoernooien, symposia, fora, congressen, workshops, trainingen, dan wel het organiseren en/of begeleiden van evenementen in de ruimste zin des woords, 
1.3. het selecteren en/of leveren van voorzitters, presentatoren, gastsprekers, juryleden, debaters, dan wel het optreden als intermediair ten behoeve van sprekers in de ruimste zin des woords, 
1.4. het ontwikkelen en/of uitgeven van lesmateriaal, brochures, artikelen, wetenschappelijk onderzoek, (hand)boeken, beeld- en/of geluidsmateriaal, dan wel het verzorgen van publicaties in de ruimste zin des woords, 
1.5. concepten, formats, draaiboeken, analyses, lesmodulen, projectmateriaal, bibliotheekfaciliteiten, beeld- en geluidsarchief, dan wel expertise van het Nederlands Debat Instituut in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "dienst".
1.6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Nederlands Debat Instituut. 

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
2.1 De overeenkomst tussen het Nederlands Debat Instituut en de opdrachtgever komt tot stand door:
2.2. ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier,
2.3. de door het Nederlands Debat Instituut en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging,
2.4. schriftelijke bevestiging door het Nederlands Debat Instituut aan de opdrachtgever van diens telefonische aanmelding, opdracht per fax of E-mail, afspraken met een vertegenwoordiger van het Nederlands Debat Instituut.
2.5. Mondelinge afspraken tussen opdrachtgever en het Nederlands Debat Instituut. 
2.6 Na tot stand komen van de overeenkomst heeft de opdrachtgever gedurende zeven werkdagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.7 Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 5 bestaat, als de diensten door het Nederlands Debat Instituut met instemming van de opdrachtgever is begonnen, voordag de termijn van zeven werkdagen is verstreken.


Artikel 3 Annulering door de opdrachtgever 
3.1. De opdrachtgever voor een dienst heeft het recht deelname aan, het gebruik van of de opdracht voor een dienst te annuleren per aangetekend verzonden brief.
3.2. Bij annulering langer dan twee maanden voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 50% van de hoofdsom voor administratiekosten te betalen.
3.3. Bij annulering korter dan twee maanden voor aanvang van een dienst is de opdrachtgever verplicht 100% van de hoofdsom te vergoeden.
3.4. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer of contactpersoon of diens vertegenwoordiger na aanvang van een dienst deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet langer van de dienst gebruik maakt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling. 

Artikel 4 Annulering door het Nederlands Debat Instituut
4.1. Het Nederlands Debat Instituut heeft het recht zonder opgave van redenen een dienst te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan het Nederlands Debat Instituut betaalde bedrag. 

Artikel 5 Vervanging
5.1. De opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger kan in plaats van de aangemelde deelnemer, contactpersoon of vertegenwoordiger in overleg een ander aan een dienst laten deelnemen, indien de substitutie aan het Nederlands Debat Instituut wordt medegedeeld voor de aanvangsdatum van de dienst. Vervanging na het begin van de dienst is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van het Nederlands Debat Instituut op grond van artikel 4.

Artikel 6 Prijzen
6.1. Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2. 

Artikel 7 Betaling
7.1. De opdrachtgever dient de verschuldigde hoofdsom te voldoen een maand voor de aanvang van de dienst, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door het Nederlands Debat Instituut aangegeven wijze zonder korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
7.2. De reis- en verblijfkosten, alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan diensten artikel 1, lid 1 sub1 en 2, zijn in de hoofdsom / cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De verblijfkosten dienen door de opdrachtgever te worden voldaan aan de door het Nederlands Debat Instituut gekozen accommodatie. 
7.3. Bij niet of niet tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag, inclusief B.T.W., de wettelijke rente verschuldigd vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
7.4. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van het Nederlands Debat Instituut, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding van opdrachtgever ter zake.
7.5. Facturering geschiedt in twee termijnen; een verschottennota van 50 % van het offertebedrag na aanvaarding en een eindnota na afronding. 

Artikel 8 Incassokosten
8.1. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het het Nederlands Debat Instituut vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag. Artikel 9 Uitsluiting
9.1. Het Nederlands Debat Instituut heeft het recht deelname aan, of gebruik van, een dienst van de opdrachtgever dan wel een door de opdrachtgever aangewezen deelnemer, contactpersoon of diens vertegenwoordiger te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten of gebruik van organisatorische voorbereidingen, intermediaire voorstellen, publicaties en expertise als bedoelt in artikel 1 lid 1 sub 2 tot en met sub 5 tijdelijk of definitief te ontzeggen, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 3. 

Artikel 10 Auteursrecht
10.1. Het auteursrecht op de door het Nederlands Debat Instituut uitgegeven werken als omschreven in artikel 1 lid 1 sub 4 en 5 berust bij het Nederlands Debat Instituut, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Nederlands Debat Instituut zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden.
10.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van het Nederlands Debat Instituut, berust uitsluitend bij het Nederlands Debat Instituut. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1. Het Nederlands Debat Instituut verplicht zich de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Trainings- en Opleidingsinstituten in Nederland (VETRON) uit te voeren.
11.2. Het Nederlands Debat Instituut aanvaardt aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor schade ontstaan als gevolg van een aan het Nederlands Debat Instituut toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst of door onrechtmatige daad, doch slechts indien deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en voor zover de verzekeraar tot uitkering over gaat.
11.3. Buiten de in lid 2. bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 15.000,00.

Artikel 12 Vertrouwelijkheid
12.1 Door opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door het Nederlands Debat Instituut, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. Het Nederlands Debat Instituut conformeert zich aan de geldende privacyregeling.

Artikel 13 Vragen en klachten
13.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van diensten worden door het debatinstituut beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per ommegaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
13.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij het debatinstituut, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn of haar rechten terzake verliest.
13.3 Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling in artikel 14.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op iedere overeenkomst tussen het Nederlands Debat Instituut en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kanton rechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van de vestiging van het Nederlands Debat Instituut.