Sluiten

Ontvang gratis overtuigtips

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer

Ik ontvang graag:

Ik wil:


Ongeldige invoer

Twee termijnen, maar dan anders

Afgelopen week belde een griffier mij met de vraag hoe het debat in de commissie en raad er na onze training uit zou gaan zien. Welke vorm wordt dan gehanteerd? Wordt er nog steeds gesproken in twee termijnen? 

Ik antwoordde dat dit heel erg afhangt van de afspraken die gemaakt zijn en de instemming van de raadsleden over een andere vorm van debat. Ook blijft de wil en het talent van de individuele raadsleden van groot belang voor het welslagen van een andere manier van debatteren. Onze training geeft een zet in de goede richting, maar daarna moet de raad op eigen kracht verder. Hoewel sommigen wel een oormicrofoontje zouden willen waarin de debattrainer fluistert wat handig is om te zeggen!

De griffier vroeg echter door: “Stel nu dat de regels en de raad geen probleem vormen? Hoe ziet het ideale debat er in uw ogen dan uit?” Ik antwoordde: “Als ik bij toverslag een ideaal debat kon laten ontstaan, met een aantal vernieuwende vormen, dan zou dat er als volgt uitzien:

Handopsteken
Na de informatieve fase waarin de benodigde antwoorden zijn gegeven volgt de meningsvormende fase. In deze fase vraagt de voorzitter eerst om via handopsteken de voorlopige standpunten bekend te maken. Wie is geneigd, op basis van de huidige informatie, voor het voorstel te stemmen? Wie twijfelt nog? Wie is geneigd om tegen te stemmen? De stemverhouding is daarna in één oogopslag duidelijk.

De 1 minuut-ronde
Daarna volgt een 1 minuut-ronde. Iedere fractie heeft 1 minuut om zijn standpunt toe te lichten. Er wordt onverbiddelijk afgehamerd als de tijd wordt overschreden. Eerst komen kort de twijfelaars aan bod. Zij benoemen over welke punten zij twijfelen en waarom. Daarna spreken de ‘voorlopige’ tegenstanders van het voorstel. Zij geven kort aan op welke punten zij het oneens zijn en waarom. De voorzitter vraagt of zij nog te overtuigen zijn en zo ja onder welke voorwaarde? De voorzitter vat het aantal bezwaren en twijfelpunten samen in steekwoorden. Daarna hebben de ‘voorlopige’ voorstanders per fractie 1 minuut om aan te geven waarom zij voor het voorstel zijn, om de twijfels weg te nemen en de bezwaren te beantwoorden.

Twee termijnen, maar dan anders
Daarna volgen twee termijnen. Dankzij de inventarisatie door handopsteken en de 1 minuut-ronde gaan deze sneller dan gebruikelijk. Elke termijn begint met de voorlopige twijfelaars en de tegenstemmers en eindigt met een reactie van de voorlopige voorstanders op de genummerde bezwaren. De meningsvormende fase wordt daarna afgesloten. Met het bedanken voor het delen van de voorlopige standpunten en de oproep om de argumenten in de tussenliggende tijd nogmaals te wegen en tijdens de volgende vergadering (of na de schorsing) het definitieve standpunt bekend te maken. Nadrukkelijk wordt de mogelijkheid opengehouden dat, op basis van de uitgewisselde argumenten, de partijen van standpunt kunnen en mogen veranderen. Ook al gebeurt dit niet vaak, als dit wel gebeurd is dit een zegen voor de debat- en vergadercultuur.

Vrij debat binnen een vaste tijd
Een variatie hierop is om na de korte aftrap met de 1 minuut-ronde een vrij debat te houden. Hierin kan over en weer gereageerd worden gedurende een vooraf afgesproken tijd.

Het debat in de besluitvormende fase
Het debat in de allerlaatste fase van de besluitvorming kan vaak vervangen worden door een stemming met een korte stemverklaring in enkele korte zinnen. Bijvoorbeeld als iemand van mening is veranderd of voor de buitenwereld misschien onbegrijpelijk of afwijkend stemgedrag toont. Soms is dit debat het staartje van het meningsvormende debat. In dat geval moet het debat starten met de genummerde en met trefwoorden gelabelde twijfelpunten. De beknopte samenvatting van de discussiepunten van het eerdere meningsvormende debat vormt het startpunt van het debat. Hiermee wordt herhaling voorkomen en verdieping van argumentatie gestimuleerd. Het debat in de besluitvormende fase heeft vaak ook als doel om de verschillen tussen politieke partijen duidelijk te maken. Ook daarom moet dit debat kort en krachtig zijn.

Andere varianten
Natuurlijk is deze vorm van debatteren in de raad niet de enige manier. Soms vraagt een onderwerp of het karakter van het debat om een andere vorm. Is het bijvoorbeeld van te voren al duidelijk wat de partijen gaan stemmen, of is het verkiezingstijd, dan kunnen andere varianten van pas komen om het debat doelmatig en interessant te houden.

Benieuwd welke vormen nog meer mogelijk zijn om uw raadsvergaderingen te verbeteren en vernieuwen? Wij adviseren en trainen u graag!